• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Üyelik Girişi
ANADOLU EVLERİ
NAMAZ VAKİTLERİ
Site Haritası
Takvim
Logo
ANADOLU EVLERİ 1

Gerekli İdari Bilgi_İlamsız İcra Takibi

İlamsız İcra Takibi

Tanım:
Elinde bir mahkeme ilamı bulunmayan veya bulunmasına rağmen, ilamlı icra yoluna başvurmayan, alacaklıların alacaklarını elde etmek için başvurdukları icra yolu.

İlamlı İcra Takibi: Konusu para yada paradan başka birşey olan konularda ( örneğin; çocuk teslimi, menkul teslimi, taşınmazların tahliye ve teslimi) önce bir mahkeme ilamı alınıp, ilamlara özgü icra takibi yapılması.

NEDEN İLAMSIZ İCRA TAKİBİ:

Elinde kambiyo senedi ya da ilam (mahkeme kararı) bulunmayan bir alacaklının (eğer alacak rehinle de temin edilmemişse) , alacağına icra yoluyla kavuşmasının tek yolu ilamsız icra takibi başlatmaktır.

Bu takip yolu, gerek borçlu gerekse alacaklı tarafından kolayca kötüye kullanılmaya açık olduğundan bunları engelleyerek çıkarlar dengesini korumak için yasada borca itiraz ve inkar tazminatı gibi çeşitli yollar öngörülmüştür. Kısaca değinmek gerekirse, haklı bir nedene dayanmayan ya da varolmayan bir alacak dolayısıyla başlatılacak takiplere karşı, borçluya -kendisini korumak için- borca itiraz etme hakkı verilmiştir. Nitekim borçlu olmadığı halde icra takibiyle karşı karşıya kalan taraf aleyhine bozulan çıkarlar dengesi, borca itirazla yeniden kurulacaktır.
Ne var ki, haklı bir nedene dayanan alacak için de borca itiraz yoluna başvurularak denge alacaklı aleyhine de bozulabilir. Böyle bir durumda alacaklı, itirazın kaldırılması için icra tetkik merciine başvuracak ya da genel mahkemelerden itirazın iptal edilmesi kararı alacaktır.

Alacaklı, aralarında önemli farklar bulunan bu iki yoldan dilediğini seçmekte serbest olmadığından itirazın kaldırılması için icra tetkik merciine başvurabilmek için daha doğrusu bu başvurudan olumlu sonuç alabilmek için elinde 68.maddede sayılan belgelerden birinin olması gerekmektedir. Hiç kuşku yok ki icra tetkik merciinden itirazın kaldırılması kararı alınması genel mahkemelerden itirazın iptali kararı alınmasına oranla çok daha hızlı olacaktır.

Apartman Yöneticisi İlamsız icra takibini bir avukat marifeti ile yapmayacak ise
a.İmza sirküleri
b.Karar defteri
c.İşletme Projesi
d.Borçlunun ad ve adresi ile birlikte icra dairelerine baş vurur.

TAKİP TALEBİNDE BULUNMASI GEREKEN KAYITLAR
Alacaklının kimliği ve adresi,

Borçlunun kimliği ve adresi,

Alacak tutarı (TL) cinsinden, (kısmi takip ise fazlaya ilişkin hakkını saklı tutmalıdır, aksi takdirde takip dışı bırakılan miktar için zımnen feragat etmiş sayılır)

Alacağın faiz oranı, faizin işlemeye başladığı gün belirtilmelidir.

Takip eğer bir senede dayanıyorsa senedin dökümü veya borcun sebebi takip talebinde yer almalıdır. Senedin aslı veya onaylı örneğini icra dairesine vermek zorundadır.

Alacaklı takip yollarından hangisini seçtiğini de takip talebinde yazması gerekir.

İmza unutulmamalıdır.

ÖDEME EMRİNDE BULUNMASI GEREKEN KAYITLAR


Takip talebindeki hususlar ile

Borcun ve takip giderlerinin 7 gün içinde ödenmesi ihtarı,

Ödeme emrine 7 gün içinde itiraz edebileceği,

Mal beyanında bulunma ihtarı,

7 Gün içinde borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebri icraya devam olunacağı,

İcra Müdürünün mühür ve imzası

Bulunması gerekir. (Matbu Form olarak doldurulur. )

Ödeme emri borçlu sayısından iki adet fazla düzenlenir. Nüshalar arasında fark varsa borçluya gönderilen nüsha geçerli sayılır. (kiracı ve mal sahibi beraber takibe alınabilir)

İcra takibi belgeye dayanıyor ise belgenin onaylı nüshası borçluya da gönderilir ve tebliğ zarfına da yazılır.

Ödeme emri takip talebinden itibaren en geç 3 gün içinde borçluya tebliğe çıkarılır.

Ödeme Emrini tebliğ alan borçlu 7 gün içinde itiraz etmezse icra takibi kesinleşir. Bu takdirde alacaklı haciz isteyebilir.

Yedi gün içinde itiraz etmeyen borçlu bu süre içinde mal beyanında bulunmalıdır. Mal beyanında bulunulmazsa Alacaklı İTM'de dava açarak borçluyu hapisle tazyik edebilir.

ÖDEME EMRİNE İTİRAZ

Borçlunun, borçlu olmadığını veya alacaklının takip yapma yetkisinin bulunmadığını icra dairesine bildirmesi ödeme emrine itirazdır.

Burçlu 7 gün içinde itiraz ederse takip kendiliğinden durur. Borçlunun itirazında haklı olup olmaması önemli değildir.

İTİRAZ SEBEPLERİ

Maddi hukuka veya takip hukukuna ilişkin itiraz sebepleri,

Maddi hukuka dayanan itiraz sebepleri

Alacak hiç doğmamıştır veya istenildiği kadar değildir.

Alacağı doğuran sözleşme batıldır.

Alacak muaccel değildir.

Borç son bulmuştur, ödenmiş veya zamanaşımına uğramıştır.

Alacak taliki bir şarta bağlıdır,

Alacaklı veya borçlu sıfatı yoktur vs.

Takip Hukukuna dayanan itiraz sebepleri

Yetki itirazı,

Alacaklının aynı alacak için bir takip yaptığı ve bu takibin devam ettiği,(derdestlik)

Hakkında aciz vesikası olan borçlunun, yeni mal iktisap etmediği yönündeki itirazı

Alacak miktarının belirli olmadığı yani alacağın likid bulunmadığı,

Alacaklının bir sözleşme ile icra takibinde bulunma hakkından vazgeçtiği

İleri sürülüş şekli bakımından itiraz sebepleri,

İmzaya itiraz

Borca itiraz

Borçlu borca itiraz ederken itiraz sebeplerini ayrıca ve açıkça bildirmek zorunda değildir. Yalnızca itiraz ediyorum demesi yeterlidir. Ancak borlu itirazında bildirdiği itiraz sebepleri ile bağlı olduğundan itiraz sebeplerini açıkça bildirmesi kendi yararınadır.

Borçlu itirazında hiçbir sebep bildirmemiş ise ve takip adi senede dayandırılmış ise borçlu senetteki imzayı kabul etmiş sayılır. Bu takdirde borçlu, tetkik merciinde sadece senet metninden anlaşılan itiraz sebeplerini ileri sürebilir.

Borçlu itirazında sebep bildirmiş ise bildirmiş olduğu sebeplerle bağlıdır. Bu sebepleri değiştiremez ve genişletemez.

 

..

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam24
Toplam Ziyaret227815
SPOR SALONUMUZ
 Anadolu Evleri Sitesi Spor (Fitness) Salonu
BANKA HESAP NO

ANADOLU EVLERİ SİTESİ

Saat
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.883933.0157
Euro35.783235.9265
ANADOLU EVLERİ

 Anadolu Evleri

ANADOLU EVLERİ SİT.