• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Üyelik Girişi
ANADOLU EVLERİ
NAMAZ VAKİTLERİ
Site Haritası
Takvim
Logo
ANADOLU EVLERİ 1

Tüzük ve Yönetmelikler_Konut Kapıcıları Tüzüğü

Konut Kapıcıları Tüzüğü


Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 29/11/1994     No:94/6321

Resmi Gazetenin Tarihi :............  31/12/1994     No:22158BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu Tüzüğün amacı, kapıcıların hizmetlerinin kapsam ve niteliği ile günlük mçalışma süresi, hafta tatili, Ulusal Bayram ve genel tatil günleri, yıllık
ücretli izin hakları ve kapıcı konutlarına ilişkin ulus ve esasları düzenlemektir.

Tanımlar

Madde 2 -Bu Tüzükte geçen;

Kapıcı: Kaloriferli konut kapıcıları ile çalışmasını aynı işverene yada aynı
konuta hasreden konut kapıcıları,

İşveren: Konutun maliki veya ortakları,

Yönetici: İşveren vekili olarak hareket eden kişi,

İşyeri: Kapıcının çalıştığı konut ile bağımsız bölüm, ortak yerler, eklenti ve
tesislerin tümü anlamında kullanılmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Yetki, Görev ve Sorumluluklar Yöneticinin yetki, görev ve sorumlulukları

Madde 3 - Konut yöneticisi, kişisel kusurundan doğanlar dışındaki mali sorumluluklar işverene ait olmak üzere, İş Kanunu ve bu Tüzük hükümlerinin uygulanmasında ve yargı uyuşmazlıklarında işverenin temsilcisidir.

Yöneticinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) İşverence kendisine yazılı yetki verilmesi koşuluyla ilgili kanunlar vevarsa toplu iş sözleşmesi hükümlerine uygun olarak kapıcıyla hizmet sözleşmesiyapmak ve hizmet sözleşmesini feshetmek,

b) Kaloriferli konutlarda, kapıcı için ateşçi belgesinin varlığını araştırmak,

c) Kapıcının İş Kanunu ve sözleşmeden doğan ücret ve tazminat haklarınızamanında ve usulüne uygun olarak ödemek ve sigorta primlerin zamanında yatırmak,

d) Kapıcıya işin gerektirdiği her türlü araç-gereç,koruyucu malzeme ve iş
elbisesi vermek,

e) Konut tesisatının özellikleri ve kullanma biçimiyle ilgili teknik bilgiyi kapıcıya vermek,düzenli bakımının teknik özelliklerine uygun olarak yapılmasını sağlamak,

f) Kapıcı için ayrılan konutun sağlık ve yaşama koşullarına uygunluğunusağlamak,

g) Kapıcının çalışma koşulları ile görevlerini belirten bir belgeyi konutun girişine asmak,

h) Kapıcı konutunun tahliyesi gerektiğinde, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince, idari makamlara başvurmak,

Kapıcının görev ve sorumlukları;

Madde 4- Kapıcının görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Yöneticinin talimatı doğrultusunda konutun kaloriferini zamanında yakmak, ısıyı ayarlamak ve söndürmek,

b) Hidrofor ve benzeri araçları çalıştırmak,

c) Konutun yönetim planında belirtilen ortak yerlerini ve tesislerini temiz bulundurmak, demirbaşlarını, araç ve gereçlerini, düzenli, bakımlı ve işler şekilde tutmak,

d) Binanın dış merdivenini,yola isabet eden bina önünü kardan ve sudanarındırmak,temiz tutmak,

e) Kendisine ayrılan konutu başka amaçlarla kullanmamak,konutu korumak,kendisi veya ailesinden birisinin konuta vereceği zarar ve hasarları ödemek,

f) Yöneticinin talimatı çerçevesinde konutun güvenliğini sağlayıcı önlemlerialmak,

g) Belirlenen saatlerde servis hizmetlerini görmek, çöpleri toplamak, bahçeyi sulamak,

h) Hizmet veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen diğer görevleri yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet Sözleşmesi ve Çalışma Koşulları Hizmet sözleşmesi

Madde 5 - Kapıcı ile yapılan hizmet sözleşmesinde:


İşverenin adı ve adresi,

Kapıcının kimliği,

İşyerinin adresi,

Kapıcının işe başlama tarihi,

Kapıcının yapacağı işler,

Ücret ödeme

şekli ve zamanı,

İş süresi ve ara dinlenmesi,

Varsa özel hükümler,

Düzenleme tarihi ve tarafların imzası, hususlarının bulunması gerekir.


Yazılı hizmet sözleşmesi yapılmaması halinde, kapıcıya işvereni ve yöneticinin kimliğini gösteren, çalışma koşullarını ve görevlerini belirten imzalı bir belge verilir.

İş süresi ve ara dinlenmesi

Madde 6- Kapıcıların iş süresi haftada en çok 45 saattir. İş süresi, kapıcının işte
geçirdiği zamandır. Ara dinlenmesi, işin niteliğine göre en çok dörde bölünebilir. Ara dinlenmesi yarım saatten az olamaz. Ara dinlenmesi iş süresinden sayılmaz. Çalışma saatleri, yaz ve kış saat uygulamaları dikkate alınarak değiştirilebilir.

Ücret ödemesi

Madde 7 - Kapıcıya İş Kanunu hükümlerine göre ücret ödenirken ücret hesap pusulası verilir. Ücret en geç ayda bir ödenir.

Hafta tatili

Madde 8- Kapıcı, İş Kanunu hükümlerine göre hafta tatilini kullanır.

Genel tatil ve ücreti

Madde 9- 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da yer alan geneltatil günlerinde, kapıcının çalıştırılıp çalıştırılamayacağı hizmet veya topluiş sözleşmelerinde belirlenir. Bu günlere ilişkin ücretler, İş Kanunu'nun 42 nci maddesine uygun olarak ödenir.

Yıllık ücretli izin

Madde 10- Kapıcıya, İş Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre yıllık ücretli izin kullandırılır.

Geçici kapıcı

Madde 11- Kapıcı yıllık ücretli izin, hastalık izni veya tatil günlerinde görevinden
ayrıldığında yerine geçici kapıcı çalıştırılabilir. Geçici kapıcıya asgari ücretin altında ücret ödenemez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kapıcı Konutu


Kapıcı konutu ve tahliyesi

Madde 12- Kapıcı konutu 3194 sayılı İmar Kanunu ve Belediye İmar Yönetmelikleri ileöngörülen asgari koşullara uygun olmalıdır. Kapıcı konutu için kira istenemez.Kapıcının su ve elektrik giderleri ile ısınma ve sıcak su giderlerine kısmen yada tamamen katılıp katılmayacağı hizmet veya toplu iş sözleşmelerinde belirlenir.

Kapıcı konutunun boşaltılmasında, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun Ek 2 nci
maddesi hükümleri uygulanır. Bu konuda hizmet veya toplu iş sözleşmesinden doğan haklar saklıdır.


Yürürlük

Madde 13- 1475 sayılı İş Kanunu'nun Ek 1 inci maddesi uyarınca hazırlanan ve
Danıştay'ca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmi Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme


Madde 14- Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

.. 

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam81
Toplam Ziyaret219169
SPOR SALONUMUZ
 Anadolu Evleri Sitesi Spor (Fitness) Salonu
BANKA HESAP NO

ANADOLU EVLERİ SİTESİ

Saat
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.304532.4339
Euro34.423434.5613
ANADOLU EVLERİ

 Anadolu Evleri

ANADOLU EVLERİ SİT.