• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Üyelik Girişi
ANADOLU EVLERİ
NAMAZ VAKİTLERİ
Site Haritası
Takvim
Logo
ANADOLU EVLERİ 1

Yönetim_Site Yönetim Planı

SİTE YÖNETİM PLANI


ANADOLU  EVLERİ  S İ T E S İ
 
A - GENEL HÜKÜMLER
 
Madde 1- Bu yönetim planı  Ankara İli  Etimesgut  İlçesi  Ahi Mesut Mahallesi, 1785. Sokak   NO: 9  Tapunun .... pafta,  46153  ada,  1  parselinde kayıtlı  Belediyece onaylı yerleşim planı ve uygulama projesine göre yapılmış, 5632  m²' lik arsa ve üzerindeki 2 (İki) blokta toplam  70 (Yetmiş)  bağımsız bölümden oluşan  ANADOLU EVLERİ adlı sitedeki konut üniteleri ve bunların yönetimi bakımından birbirleriyle bağlantılı iki blok yapıyı kapsayan konut alanı, kat mülkiyeti kanununun ve ilgili diğer yasaların emredici kuralları saklı kalmak üzere, kat maliklerini bağlayan bir sözleşme hükmünde olup, Site bu Yönetim Planına göre yönetilir.
 
Blokların İsimleri :
.
A  BLOK  APARTMANI,
B  BLOK  APARTMANI,
 
Madde 2 - Tapu siciline bağımsız bölüm olarak tescil edilen yerler dışında kalan bilumum yerler ortak yer olarak kabul edilmiştir. Ortaklaşa kullanmaya ve faydalanmaya yarayan ortak yerler şunlardır:
Otoparklar, yollar, bahçe ve yeşil alanlar, Elektrik Saatleri Odaları, Su Saatleri Odaları, Su depoları, kanalizasyon sistemi, çevre ve bahçe aydınlatma tesisatı, çatılar, kapıcı daireleri, Yönetim Odaları, Asansör Motor daireleri, merkezi kazan daireleri, depolar, sığınaklar, çatılar..vb….
 
Madde 3 - Bu site içindeki bağımsız bölümler   toplam  2 blokta toplanmıştır. Beher  blok  giriş kat, zemin kat, ve 8 normal ve çatı arası kattan müteşekkil olup sadece konut olarak kullanılacaklardır.
Giriş Katta: Kapıcı dairesi, Su Saatleri ve Eletrik saatleri odası, Merkezi Sistem kalorifer kazan odası, Su Deposu, Sığınak, Depo ve iki adet asansör
Zemin Katta: 1 Adet Yönetim Odası ile 3 adet Mesken Daire
Katlarda: 1,2,3,4,5,6,7,8, Katlarda ve her katta olmak üzere 4 er adet Mesken daire
Çatı Katında: Ortak yerlerden çatı arası ve Asansör makina dairesi ve dam vardır.
Bu meskenler İşyeri veya ticaret yeri olarak kullanılamazlar. Keza bağımsız bölümlere herhangi bir eklenti vb yapılamayacağı gibi kahvehane,  lokanta,  birahane,  gece kulübü,  gazino,  kumarhane,  pansiyon,  sağlık ocağı,  dispanser, hastahane,  dershane,  yurt  ve okul ile siyasi parti veya spor kulübü veya vakıf veya dernek merkez veya şubesi veya lokali ile her türlü gürültü çıkarabilecek sosyal ve ticari faaliyetlere tahsis edilemez.
 
Madde 4 - Ortak yerlerin bozulmasına veya hasarına, daire maliklerinden biri veya o bağımsız bölümden faydalanan veya kullanan kimse kusurlu bir hareketi ile sebep olmuşsa, ortak masraf o daire maliği tarafından ödenir. Eğer diğer bağımsız bölüm malikleri ödemişlerse, yaptıkları ödemeler oranında sebep olan şahsa karşı rücu hakları vardır.
 
Madde 5 - Bu Yönetim Planı ana gayrimenkulün tüm bağımsız bölüm maliklerini ve bunların mirasçıları ile kiracılarını, bağımsız bölümleri sonradan veya herhangi bir sebeple iktisap edecek olan üçüncü kişileri de bağlar. Yönetim Planının veya maddelerinin değiştirilmesi için Sitedeki bütün bağımsız bölüm maliklerinin beşte dördünün 4/5  oyu şarttır.
 
Madde 6 -  Anadolu Evleri Sitemizde Isınma Sistemi ve Sıcak su; Merkezi sistem olarak kalorimetre pay ölçerli, yaktığın kadar öde şeklinde ısıtılmakta ve ödemeler bu şekilde meskenlere dağılımı yapılmaktadır.
    Sitemizde aynı zamanda her an bağımsız kombi kullanabilme projesi de yapılmış olup kombi ile ısınma ve sıcak su temin etme sistemi hazır konumdadır.
     zamanla merkezi ısınma sisteminden yaşanacak sorun olur ise ve kat maliklerimizin de Genel kurulda kombili bağımsız ıstma ve sıcak su temin etme'ye geçme yönünde çoğunluk sağlanır ise bu sisteme geçilebilecektir.
 
Madde 7 - Ortak kısımlar üzerinde kanunlara aykırı olarak bağımsız bölüm maliklerinin hakları ile bağdaşmayan haklar kurulamaz, kira sözleşmeleri yapılamaz. Ancak bağımsız bölüm kiralandığı veya devredildiği takdirde ortak kısımlar da o bağımsız bölümün arsa payı oranında kiralanmış ve devredilmiş sayılır.
 
Madde 8 - Bu Yönetim Planında hüküm bulunmayan hallerde, Kat Mülkiyeti Kanunu, Medeni Kanun ile diğer kanunların emredici ilgili hükümleri uygulanır.
 
B - KAT MALİKLERİNİN HAKLARI VE BORÇLARI
 
Madde 9 - Kat malikleri ortak yerlerin bakım ve temizliğine ve korunmasına itina göstermeye ve blokların güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar. Kat malikleri kendilerine ait bulunan bağımsız bölümlerde, blokların estetiğine ve dayanıklılığına halel getirmemek ve hariçten görünüşünü bozmamak kayıt ve şartıyla bilcümle masraflar kendilerine ait olmak üzere istedikleri tadilatı yaptırabilirler, ancak ortak kısımlardan olan ana kolon ana duvar, bölme ve duvarlarda pencere ve kapı açamaz, kendi bağımsız bölümüne balkon vb ilave edemez, dış cepheyi değiştirecek herhangi bir inşaat yapamazlar.
 
Madde 10 - Daire malik veya kullananları gerek kendi bağımsız bölümlerini ve gerekse de ortak yerleri kullanırken hüsnüniyet kurallarına uymak zorundadır. Bu nedenle kat maliklerinin  yapamayacakları  hususlar aşağıda belirtilmiştir. 
Blok kat malikleri kurulu, temsilciler kurulu kararı olmadan, ortak kullanım alanlarında (depo ve sığınaklarda) değişiklikler yapamazlar.
 
Özellikle aşağıdakileri yapamazlar :
 
a) Dairelerin balkon ve pencerelerinden halı, kilim, çarşaf vb silkelemezler, su ve benzeri şeyler dökemez, çöp vb atamazlar.
b)  Ortak yerlerde ve bahçede çamaşır vb asamazlar, kurutamazlar.
c) Kendi bağımsız bölümü ile ortak yerlerde Kedi, Köpek, Güvercin, Kuş, tavşan, kümes hayvanları ile küçük ve büyükbaş hayvanlar, at, eşek vb….  besleyemezler. Her türlü vahşi, yabani, yırtıcı veya tehlikeli hayvanları kafeste veya muhafaza altında olsalar bile hiçbir şekilde site dahiline sokamazlar, bakamazlar. Arıcılık veya ipekböcekçiliği yapamazlar.
d) Ortak yerlerde münhasıran kendilerine ait olacak şekilde sebze, meyve vb. Ekip dikerek veya yetiştirip bakamazlar.
e) Kendi özel arabaları ile misafirlerinin arabalarını otopark olarak ayrılan yerlerin dışına park edemezler, bırakamazlar.
f) Dairelerde ve ortak yerlerde patlayıcı , yanıcı, pis kokulu vb…. maddeler bulunduramazlar.
g) Özellikle geceleri yatma saatlerinde saat 22.00'den sonra gürültü yapacak şekilde çamaşır makinesi, Bulaşık makinası, Elektrik süpürgesi,  radyo ,teyp, TV vb…. Cihazlar kullanılmasında başkalarını rahatsız etmemeye dikkat ederler.  Daire sahipleri birbirlerinin haklarına riayet etmek ve  diğerini rahatsız etmemek  hususunda kat malikleri kurulunun bu hususta ekseriyetle alacağı kararlara uymak zorundadırlar. Kendi dairelerinde diğer daire sahiplerini rahatsız edecek şekilde toplantılar düzenleyemezler; Nişan, düğün gibi toplantılarda öteki daire sahiplerini rahatsız etmemeye itina ederler. Site içinde arabalarının klaksonlarını çalmazlar.
h) Bağımsız bölümlerini ve ortak yerleri ahlak ve adabımıza, örf ve adetlerimize aykırı sayılacak bir şekilde veya kumarhane olarak kullanamazlar.
I) Bahçe ve ortak yerlerdeki çiçek ve çimlere basamazlar veya koparamazlar. Balkonlarda ve site içerisinde mangal-Ateş yakılamaz.  Site dahilindeki mevcut ağaçları titizlikle korumağa mecburdurlar. Hiçbir şekilde mevcut ağaçları kesemez veya budayamazlar.  Site dahilinin temiz ve bakımlı tutulması esas olup bahçelere hiç bir şekilde çöp vb.. atamaz veya bırakamazlar.
i)   Balkon dışlarına demir ve ip çekilerek  çamaşır asılamaz. Balkon içi harici yerlere klima ve motoru bağlanamaz.
j)  Dairelerin Dış cepheleri, balkonları ve   çatıya şahsi olarak özel TV anteni bağlanamaz.
k) Görüntü kirliliğine karşı, Daire balkonları beyaz renkli pimapen ile cam balkon olarak kapatılabilir. Aksi şekilde ve değişik renkli pimapenlerle sabit veya açılımlı olarak hiç bir şekilde kapatılamaz.
L) Site içerisinde herhangi bir yerde Büyük veya küçükbaş Hayvan kesimi yapılamaz.
M)  Kat malikleri çöplerini Yönetim Kurulunun belirlediği saatlerde, görevlinin çöp toplama saatine uygun olarak, kapalı poşet torba içerisinde koku ve pisliğe meydan vermeyecek çöplerden bulunduğu yere sıvı akmayacak  şekilde kapı önlerine bırakırlar. Rastgele saatlerde ve görevlinin çalışmadığı günlerde umuma açık alanlara çöp vb.şeyler bırakamazlar.
 
Madde 11 - Kendi dairelerini kiraya verirken kiracılarının da bu siteyi oluşturan mensuplarından biri olduğu gerçeğini daima göz önünde bulundurarak diğer daire sahiplerinin veya komşularının sosyal, kültürel ve medeni seviyelerinden aşağı olmamasına azami itina ve titizliği göstermeye mecburdurlar. Normal aile dışında şüpheli veya sabıkalı kimselere veya yabancı  uyruklulara (mesela,  öğrenci, araştırma grupları, turist kafilesi, kaçak, suçlu veya zanlı gibi ) kiraya veremezler.
 
Madde 12 - Kat Malikleri, diğer bağımsız bölümlerde eklenti veya ortak yerlerde meydana gelen arızaların giderilmesi için kendi bağımsız bölümlerine girilmesi gerekiyorsa, buna izin vermek zorundadırlar. Ancak bu gibi işlerin taraflarca en uygun bir zamanda yapılması ve bu izin nedeniyle kat malikleri ya da o bölümde oturanların uğrayacakları zararların, izin verilen kimse tarafından derhal ödenmesi veya zararın giderilmesi mecburidir.
 
C - GENEL VE ORTAK MASRAFLARA KATILMA
  
Madde 13 - Bağımsız bölüm malikleri ortak yerlerin veya işlerin genel giderleri ile bunları karşılamak amacıyla toplanan Avans'lara katılmaya ve borçlarını yönetimin belirlediği zamanlarda ödemeğe mecburdurlar. Zamanında ödenmeyen borçlarına aylık %5 gecikme Faizi uygulanır. Kat maliklerinin İki ay üst üste ödenmeyen borçları kanuni takibe gönderilir. Kanuni takip masrafları (Avukat ücreti, Mahkeme masrafları, Yasal faiz, Ana para, icra masarafları) borçlu olan kat maliki tarafından ödenir.
 
Daire sahipleri apartmanların ortak giderlerinden :
a) Kapıcı, bekçi, bahçıvan, demirbaş giderleri  vb…  giderlerine ve bunlar için toplanacak avanslara (arsa payı ne olursa olsun ) eşit olarak,
b) Bütün ortak kısımların, bilumum bahçe, yol, park, otopark, çocuk bahçesi ve çevrenin, sabit tesislerin (bekçi kulubesi, aydınlatma direkleri, bahçe duvarları, bahçe sulama  ve devreleri vb gibi ) bakım, onarım, düzenleme koruma ve yenileme giderleriyle ortak tesislerin işletme giderlerine ( su motoru, çöplerin alınması, çevre aydınlatılması, garajların aydınlatılması vb gibi) ve Kat malikleri kurulunca kararlaştırılan ve ortak giderler için toplanacak avansa kendi arsa payları oranınca katılırlar. Arsa payları hep aynı olur ise gider ve avanslarda eşit olarak toplanılır.
c) Münhasıran bulundukları apartman dahilinde ve o apartmana ait olup diğer apartmanları ilgilendirmeyen ortak giderlere ise ( yakıt gideri, çatı onarımı, çatıdaki müşterek TV anteni bakımı, apartmanın kalorifer kazanı, hidroforu, asansör bakımı vb gibi ) kendi arsa payları oranında ve diğer apartmanları karıştırmaksızın katılırlar. Arsa payları hep aynı olur ise gider ve avanslarda eşit olarak
 
Madde 14 - Daire maliklerinden hiçbiri kendi ortak yerler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya bunlardan yararlanmaya lüzum ve ihtiyaç duymadığını ileri sürmek suretiyle gider veya avans payını ödemekten kaçınamaz. Bağımsız bölüm kiraya verilmişse avanstan veya ortak giderlerden kendisine düşen payı bir hafta içinde ödemeyen daire sahibinin borcu, başkaca bir ihtara lüzum görülmeksizin, kira alacağına mahsuben kiracıdan alınır. Bu yolla da alınamazsa ilgili kanunlar çerçevesinde ipotek ve haciz hakkına müracaat edilebilir.
 
Madde 15 - Daire sahipleri ile dairelerde oturan veya faydalananlar, borç ve yükümlülüklerin yerine getirilmesinde müteselsilen  sorumludurlar, veya diğer tabirle öngörülen mükellefiyetin, bağımsız bölümde kiracı veya başka bir sıfatla faydalanmakta olan şahıslar tarafından da yerine getirilmesini temin etmekle yükümlüdürler.
 
Madde 16 - Daire sahipleri, kiracıları değiştikçe bunların kimliklerini ve varsa işyeri adreslerini geciktirmeden Yöneticiye bildirmeğe mecburdurlar.
 
D - YÖNETİM ORGANLARI VE KAT MALİKLERİ KURULU
 
Madde 17 - Sitedeki yönetim organları :
 
a) Site kat malikleri kurulu
b) Site yönetim kurulu
c) Site denetim kurulu
d) Apartman kat malikleri kurulu
e) Apartman yönetim kurulu
f) Apartman denetim kurulu'ndan ibarettir.
Site kat malikleri kurulu en yüksek karar ve yönetim organıdır. Arsa payı ne olursa olsun sitedeki bütün bağımsız bölüm malikleri bu kurulun birer tabii üyesidir. Daire sahipleri toplantılarda bizzat bulunabilecekleri gibi yerine bir temsilci de gönderebilirler. Temsilci, kurula hitaben yazılı bir belge ile tayin edilir. Malik olmayan bir kimse ikiden fazla kimseyi temsil edemez. Daire sahibi ise kendinden başka iki kişiyi daha temsil edebilir.
 
Madde 18 - Bütün daire sahipleri ile onların varisleri veya o bağımsız bölümün kiracıları veya başka sebeplerle oturanlar veya faydalananlar veya o bağımsız bölümü sonradan iktisap edenler ile Yönetici ve denetçiler, Site kat malikleri ile Apartman kat malikleri kurulunun kararlarına uymakla mükelleftirler.
 
Madde 19 - Apartman kat malikleri kurulu her sene Mayıs ayının ilk yarısında, Site kat malikleri kurulu ise 2. Yarısında toplanır. Toplantıların nerede ve hangi saatte yapılacağı ve gündemi Site Yöneticisi tarafından tüm daire sahiplerine veya dairelerden faydalananlara taahhütlü mektup veya imza karşılığında bir hafta önce tebliğ edilir. Bağımsız bölümlerin birden fazla paydaşının bulunması halinde paydaşlardan herhangi birine yapılan tebligat diğer paydaşlara da aynen
yapılmış sayılır. Site içinde bizzat oturmayan daire sahipleri adres değişikliklerini Site Yöneticisine veya kendi apartman yöneticisine vaktinde bildirmemişse itiraz hakkını kaybeder. İlk çağrı yapılırken birinci toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı da belirtilir.
 
Madde 20 - Lüzumu halinde Yönetici, denetici veya daire sahiplerinin üçte birinin yazılı çağrısı üzerine olağanüstü toplantılar yapılabilir. Olağanüstü toplantılarda toplantının sebebi yazılı olarak tespit edilen toplantı gününden en az 15 gün evvel daire sahiplerine imza mukabili veya taahhütlü mektup ile tebliğ edilir. Bu yazıda toplantının günü yeri ve saati belirtilir. Masraflar Site Yöneticisi tarafından genel giderlerden ödenir.
Olağanüstü toplantı aynı şekilde her apartman için kendi bünyeleri içinde de ayrı ayrı kendi yönetici, denetçi veya apartman daire sahiplerinin üçte birinin çağrısı üzerine yapılıp kendi iç bünyeleri için karar alabilirler.
 
Madde 21 - Site kat malikleri kurulunda yalnız o toplantının gündeminde bulunan maddeler görüşülebilir. Ancak toplantıda mevcut üyelerin üçte biri isterse başka hususlar da gündeme alınarak görüşülebilir. Site kat malikleri kurulu o toplantıyı yönetmek üzere aralarından birini Başkan seçer.
 
Madde 22 - Her bağımsız bölüm sahibinin bir oyu vardır. Aynı kişinin birden fazla bağımsız bölümü varsa, her bağımsız bölümü için bir oy hakkın vardır. Bir bağımsız bölüme birden fazla kimse malik ise, içlerinden vekalet verecekleri birisi onları temsil eder. Ayrıca hepsinin birden ortaklaşa bir kişiye vekalet vermeleri de mümkündür. Kat maliklerinden her biri, öteki kat maliki veya üçüncü kişi (mesela kiracısı gibi) tarafından vekalet verilerek temsil olunabilirler. Ancak bir kimsenin asaleten ve vekaleten sahip olduğu oy sayısı, bütün oyların üçte birini geçemez. Daire sahiplerinden biri reşit değilse velisi, kısıtlı ise vasisi tarafından temsil edilir. Bu durumdaki daire sahibi Site ve apartman genel kurullarına ve görüşmelere katılabilir fakat o konu hakkında oy kullanamaz.
 
Madde 23 - Site kat malikleri kurulu ile apartman yönetim kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasıyla toplanır. Kararlarını çoğunlukla verir. Yeterli sayı sağlanamadığı için ilk toplantı yapılamazsa, ikinci toplantı en geç bir hafta içinde yapılır, ancak bu toplantıda çoğunluk aranmaz ve katılanların ekseriyeti ile karar verilir.
 
Madde 24 - Site kat malikleri kurulunca alınan kararlar Site Yöneticisi tarafından o toplantıya katılmamış maliklere ve bağımsız bölümde kiracı varsa ona usulüne uygun olarak duyurulur. Aynı şekilde apartman kurulunca alınan kararlar da o apartman yöneticisi tarafından kendi apartman sakinlerine uygun şekilde duyurulur.
 
Madde 25 - Site kat malikleri kurulu ile bina kat malikleri genel kurulu kararları birbirlerinden tamamen farklı defterlere yazılarak toplantıya katılanlarca imzalanır. Karara muhalif olanlar muhalefet şerhlerini deftere düşerek imza ederler. Her iki defterin de (1) den başlayarak sırayla giden sayfa numaraları taşıması ve her sayfasının noterlikçe mühürlenmiş ve onaylanmış olması şart ve mecburidir.
 
E - SİTE YÖNETİMİ; YÖNETİCİ VE DENETCİLER
 
A) APARTMAN YÖNETİMİ,
 
I- Apartman Yöneticisi ve yardımcısı :
.
Madde 26 - Her apartmandaki kat malikleri kurulu, her yıl Mayıs ayının ilk yarısında yapacağı olağan toplantısında kendi aralarından veya dışarıdan, arsa payı ve sayı çokluğu ile kendi Apartman Yöneticisi ile Yönetici Yardımcısını ve 2 denetçiyi seçerler. Apartman yöneticisi aynı zamanda Site Yönetim Kurulunun da tabii üyesidir. Yönetim kurulu üyeleri 1 yıl için seçilirler. Eski yöneticinin seçilmesi mümkündür.
Kat malikleri kurulu, kat malikleri arasından atanmış Yöneticinin normal yönetim giderlerine katılıp katılmayacağı, katılacaksa, ne oranda katılacağını kararlaştırır karara bağlanır. Bu yolda, bir karar alınmamış ise, yönetici yönetim süresince kendisine düşen normal yönetim giderlerinin yarısına katılmaz.
Yönetici dışarıdan atanmışsa kendisiyle sözleşme yapılır; bu durumda Yöneticiden teminat istenebilir.
 
Madde 27 - Yönetici Kat Mülkiyet Kanunu ve sözleşmesinde belirtilen görevlerin dışında özellikle aşağıdaki işleri görür :
a) Bina kat malikleri kurulunca verilen kararları uygular.
b) Ana gayrimenkulün amacına uygun olarak kullanılması, korunması vb için gerekli tedbirleri alır.
c) Ana gayrimenkulün, ortak tesis ve eklentilerin yönetimi, bakımı, onarımı ve işler halinde tutulması için gerekli paraların avans olarak toplanması, borçların ödenmesi; borç ve mükellefiyetini yerine getirmeyen daire sahipleri hakkında dava ve icra takibi yapar.
d) Seçilmesini izleyen 10 gün içinde İşletme projesini hazırlayarak imza karşılığında daire sahiplerine sunar.
 
Bu projede :
1- Ana gayrimenkulün ve nortak yerlerin bir yıllık yönetimine dair tahmini gelir ve gider tutarları,
2- Bütün giderlerden her bağımsız bölüm sahibine arsa payı oranında düşecek miktar,
3- Tahmini giderleri karşılamak üzere her daire sahibinin ortak giderlerden hissesine düşen miktara göre vermesi gereken avans tutarı ve avansları ödeme zamanı gösterilir. (Kat maliklerinden biri bu projeye , kendisine yasal yoldan tebliğinden başlayarak 15 gün içinde itiraz ederse durum kat malikleri kurulunca incelenir ve proje hakkında bir karar verilir veya yeni proje hazırlanır.)
e) Kat malikleri kurulunun toplantıya çağrılması ve gündeminin hazırlanması ve bu çağrı yapılırken denetçi raporlarının bir suretinin eklenmesini sağlar.
f) Apartmanda istihdam edilecek kimselerin çalışmalarına nezaret eder. Onların maaşlarını öder. Görevlerini aksatmaları veya herhangi bir sebeple devam edememeleri halinde yerlerine geçici olarak yenilerini alır veya tayin eder. Binada çalışacak müstahdem veya kapıcı  adedine , vasfına ve ücretlerine kat malikleri kurulu karar verir, ancak tayinlerini yönetici yapar. Müstahdem veya kapıcılar  Yöneticinin emir ve denetimi altındadırlar. Binada çalışacak kişilerle ayrı ayrı iş akdi yapar, görev ve mesuliyetleri ile ücret ve sosyal haklarını kendileriyle yapılan sözleşmede belirtir. İcabı halinde müstahdemleri işten çıkarmada tam yetkilidir.
g) Mayıs ayında yapılan toplantılarda gelir ve giderin hesabını apartman kat malikleri kuruluna sunar.
h) Gelir ve giderlerin nkaydı için noterlikçe onaylanmış bir işletme defterinin tutulması ve bu defter ile diğer tüm belgelerin en az 10 yıl süre ile saklanmasını sağlar,
i) İcabında apartmanda can ve mal emniyeti açısından lüzumlu ve acil gördüğü her tedbiri alır ve bunlar için ödemelerde bulunabilir.
 
I I- Apartman Denetçileri :
 
Madde 28 - Kat malikleri kurulu olağan toplantılarında apartman yöneticisinin ve yardımcısının denetimini yapmak üzere ayrıca kendi aralarında en az iki kişiyi Denetçi olarak seçer. Denetçiler kat malikleri dışından seçilemezler. Denetçiler münferiden veya birlikte Yönetici ve yardımcısını her zaman denetleyebilirler. Her halukarda yılda en az bir kere olmak üzere denetleme neticelerini ve düşüncelerini yazılı olarak olağan toplantılarda kat malikleri kuruluna sunarlar. Bu rapor çoğaltılarak bir örneği taahhütlü mektupla ve toplantıdan en az bir hafta önce kat maliklerine gönderilir veya imza karşılığı verilir.
 
B) SİTE YÖNETİMİ
 
I- Site Yöneticisi ve yardımcısı:
 
Madde 29 - Site yönetim kurulu 5 kişiden oluşur. Apartman Yöneticileri bu kurulun tabii üyesidir. 5. kişi ise site kat malikleri kurulu tarafından apartman yönetici yardımcıları arasından seçilir.
Yönetim kurulu kendi aralarında gizli oyla Site Yönetici ile yardımcısını seçerler. Yönetici ve yönetim kurulu üyeleri 1 yıl için seçilirler. Eski yöneticinin tekrar seçilmesi mümkündür.
Kat malikleri kurulu, kat malikleri arasından atanmış yöneticinin normal yönetim giderlerine katılıp katılmayacağı, katılacaksa, ne oranda katılacağını kararlaştırır karara bağlanır. Bu yolda, bir karar alınmamış ise, yönetici yönetim süresince kendisine düşen normal yönetim giderlerinin yarısına katılmaz. 
Yönetici dışarıdan atanmışsa kendisiyle sözleşme yapılır; Bu durumda Yöneticiden teminat istenebilir.
 
Madde 30 - Site Yöneticisi, sitenin idari açıdan en üst düzeydeki yetkili kişisi olup aynı zamanda Site Yönetim Kurulunun da başkanıdır.
 
Başlıca görevleri şöyledir:
 
a)   Site kat malikleri kurulunca verilen kararları uygular,
b) Sitedeki tüm bağımsız bölüm maliklerinin beşte dördünün oylarıyla değiştirilen Yönetim Planı maddelerini en geç bir ay içinde Tapu Müdürlüğüne ibraz ederek siciline kaydettirir.
c) İcabında sitede can ve mal emniyeti açısından lüzumlu ve faydalı görüldüğü her tedbiri resen alabilir ve bunlar için ödemelerde bulunabilir.
d) Site kat malikleri kurulunca karar verilmişse bağımsız bölümler dışında ortak yerlerdeki eklenti ve tesislerin sigorta ettirilmesini sağlar.
e) Sitedeki kapıcılar  Site Yöneticisinin emir ve denetimi naltındadır. İcabı halinde müstahdemleri işten çıkarmada tam yetkilidir.
f) Site kat malikleri kurulunun toplantıya çağrılmasını, gündeminin hazırlanmasını ve bu çağrı yapılırken denetçi raporlarının bir suretinin de eklenmesini sağlar,
g) Ortak yerlerin bir yıllık yönetimine dair tahmini gelir ve gider tutarlarını yaparak bağımsız bölüm maliklerinin bilgisine sunar,
h) Mayıs ayının 2. yarısında yapılan toplantılarda gelir ve giderin hesabını Site kat malikleri kuruluna sunar
i) Gelir ve giderlerin kaydı için noterlikçe onaylanmış bir işletme defterinin tutulması ve bu defter ile diğer tüm belgelerin en az 10 yıl süre ile saklanmasını sağlar,
j) Siteyi resmi ve özel kişiler nezdinde temsil eder,
 
I I- Site Denetçileri :
 
Madde 31 - Site denetim kurulu 3 kişiden oluşur. Site kat malikleri kurulunca kat malikleri arasından seçilirler. Bilahare aralarından birini başkan seçerek Site Yönetim Kurulu Başkanlığına yazıyla bildirirler.
 
Madde 32 - Denetim kurulunun da görevi aynen yönetim kurulunda olduğu gibi bir yıl olup yeniden denetçi olarak seçilmek mümkündür; Ancak kişi üst üste 2 yıldan fazla denetçilik yapamaz. Denetim kurulu olarak veya münferiden yönetim kurulunun her türlü faaliyetini ve tasarrufunu denetlemek ve ara raporları vermek ve reylere iştirak etmemek kaydıyla yönetim kurulu toplantılarında hazır bulunmak yetkilerini haizdirler.
 
Madde 33 - Denetim Kurulu seçildikleri bir yıllık süre zarfında yaptıkları denetimlerini, Her halukarda yılda en az bir kere olmak üzere denetleme neticelerini, Yönetim kurulu faaliyet ve sarfiyatlarını ve sitenin durumunu bildirir raporlarını site kat malikleri kurulunun bilgisine sunulmak üzere 15 gün önce yönetim kuruluna tevdi ederler.
 
Madde 34 - Denetim kurulu raporları biri başkana ait olmak üzere en az iki denetçinin imzasını havi olacaktır.
 
Madde 35 - ...... /..... / 2013  tarihinde düzenlenen işbu Yönetim Planının metin ve muhtevası, aşağıda kimlikleri yazılı gayrimenkulün bütün bağımsız bölüm maliklerince okunarak arzularına uygun olduğunu ve oybirliğiyle kabul ve imzaladıklarını beyan ederler.
.
Bu Yönetim Planımız 35 (Otuzbeş) Maddeden ibarettir.


A BLOK 1  DAİRE NOLU KAT MALİKİ                                
A BLOK 2  DAİRE NOLU KAT MALİKİ
A BLOK 3  DAİRE NOLU KAT MALİKİ
A BLOK 4  DAİRE NOLU KAT MALİKİ
A BLOK 5  DAİRE NOLU KAT MALİKİ
A BLOK 6  DAİRE NOLU KAT MALİKİ
A BLOK 7  DAİRE NOLU KAT MALİKİ
A BLOK 8  DAİRE NOLU KAT MALİKİ
A BLOK 9  DAİRE NOLU KAT MALİKİ
A BLOK 10  DAİRE NOLU KAT MALİKİ
A BLOK 11  DAİRE NOLU KAT MALİKİ
A BLOK 12  DAİRE NOLU KAT MALİKİ
A BLOK 13  DAİRE NOLU KAT MALİKİ
A BLOK 14  DAİRE NOLU KAT MALİKİ
A BLOK 15  DAİRE NOLU KAT MALİKİ
A BLOK 16  DAİRE NOLU KAT MALİKİ
A BLOK 17  DAİRE NOLU KAT MALİKİ
A BLOK 18  DAİRE NOLU KAT MALİKİ
A BLOK 19  DAİRE NOLU KAT MALİKİ
A BLOK 20  DAİRE NOLU KAT MALİKİ
A BLOK 21  DAİRE NOLU KAT MALİKİ
A BLOK 22  DAİRE NOLU KAT MALİKİ
A BLOK 23  DAİRE NOLU KAT MALİKİ
A BLOK 24  DAİRE NOLU KAT MALİKİ
A BLOK 25  DAİRE NOLU KAT MALİKİ
A BLOK 26  DAİRE NOLU KAT MALİKİ
A BLOK 27  DAİRE NOLU KAT MALİKİ
A BLOK 28  DAİRE NOLU KAT MALİKİ
A BLOK 29  DAİRE NOLU KAT MALİKİ
A BLOK 30  DAİRE NOLU KAT MALİKİ
A BLOK 31  DAİRE NOLU KAT MALİKİ
A BLOK 32  DAİRE NOLU KAT MALİKİ
A BLOK 33  DAİRE NOLU KAT MALİKİ
A BLOK 34  DAİRE NOLU KAT MALİKİ
A BLOK 35  DAİRE NOLU KAT MALİKİ

B BLOK 1  DAİRE NOLU KAT MALİKİ
B BLOK 2  DAİRE NOLU KAT MALİKİ
B BLOK 3  DAİRE NOLU KAT MALİKİ
B BLOK 4  DAİRE NOLU KAT MALİKİ
B BLOK 5  DAİRE NOLU KAT MALİKİ
B BLOK 6  DAİRE NOLU KAT MALİKİ
B BLOK 7  DAİRE NOLU KAT MALİKİ
B BLOK 8  DAİRE NOLU KAT MALİKİ
B BLOK 9  DAİRE NOLU KAT MALİKİ
B BLOK 10  DAİRE NOLU KAT MALİKİ
B BLOK 11  DAİRE NOLU KAT MALİKİ
B BLOK 12  DAİRE NOLU KAT MALİKİ
B BLOK 13  DAİRE NOLU KAT MALİKİ
B BLOK 14  DAİRE NOLU KAT MALİKİ
B BLOK 15  DAİRE NOLU KAT MALİKİ
B BLOK 16  DAİRE NOLU KAT MALİKİ
B BLOK 17  DAİRE NOLU KAT MALİKİ
B BLOK 18  DAİRE NOLU KAT MALİKİ
B BLOK 19  DAİRE NOLU KAT MALİKİ
B BLOK 20  DAİRE NOLU KAT MALİKİ
B BLOK 21  DAİRE NOLU KAT MALİKİ
B BLOK 22  DAİRE NOLU KAT MALİKİ
B BLOK 23  DAİRE NOLU KAT MALİKİ
B BLOK 24  DAİRE NOLU KAT MALİKİ
B BLOK 25  DAİRE NOLU KAT MALİKİ
B BLOK 26  DAİRE NOLU KAT MALİKİ
B BLOK 27  DAİRE NOLU KAT MALİKİ
B BLOK 28  DAİRE NOLU KAT MALİKİ
B BLOK 29  DAİRE NOLU KAT MALİKİ
B BLOK 30  DAİRE NOLU KAT MALİKİ
B BLOK 31  DAİRE NOLU KAT MALİKİ
B BLOK 32  DAİRE NOLU KAT MALİKİ
B BLOK 33  DAİRE NOLU KAT MALİKİ
B BLOK 34  DAİRE NOLU KAT MALİKİ
B BLOK 35  DAİRE NOLU KAT MALİKİ
..

 

 

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam80
Toplam Ziyaret219168
SPOR SALONUMUZ
 Anadolu Evleri Sitesi Spor (Fitness) Salonu
BANKA HESAP NO

ANADOLU EVLERİ SİTESİ

Saat
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.304532.4339
Euro34.423434.5613
ANADOLU EVLERİ

 Anadolu Evleri

ANADOLU EVLERİ SİT.